گیاه Acanthus mollis

Acanthus mollis
پای خرس نرم
2
L.
Bear's Breeches
0
Acanthaceae
A. latifolius.

عکس

1.2
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تمیزکننده زخم
قابض
نرم کننده پوست

سایر موارد استفاده

پوشش زمین