گیاه Acer acuminatum

Acer acuminatum
افرا
0
Wall.
-
2
Sapindaceae
A. caudatum. Wallich. pro parte.

عکس

6
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

چوب
نگهدارنده