گیاه Acer argutum

Acer argutum
-
0
Maxim.
-
2
Sapindaceae

عکس

8
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

نگهدارنده