گیاه Acer caesium

Acer caesium
-
1
Wall.
-
0
Sapindaceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

سایر موارد استفاده

چوب
نگهدارنده