گیاه Acer campestre

Acer campestre
کرکو، کرب، کرف
1
L.
Field Maple
2
Sapindaceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
خیر
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پایین آورنده کلسترول خون
قابض

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
زغال چوب
سوخت
نگهدارنده