گیاه Acer carpinifolium

Acer carpinifolium
-
0
Siebold.&Zucc.
Hornbeam Maple
2
Sapindaceae

عکس

10
6
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

نگهدارنده