گیاه Acer circinatum

Acer circinatum
-
1
Pursh.
Vine Maple
2
Sapindaceae

عکس

12
8
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

چوب
رنگ
سبد
سوخت
نگهدارنده