گیاه Acer ginnala

Acer ginnala
-
0
Maxim.
Amur Maple
1
Sapindaceae
A. tataricum ginnala.

عکس

10
8
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

تانین
ماده رنگ
نگهدارنده