گیاه Acer glabrum

Acer glabrum
-
1
Torr.
Rock Maple
3
Sapindaceae

عکس

9
0
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
دو پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تسهیل کننده زایمان
شیرافزا
ضد استفراغ
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت
ظروف
فیبر
نگهدارنده