گیاه Acer interius

Acer interius
-
0
Britton.
Box Elder
2
Sapindaceae
A. negundo interius. (Britt.)Sarg. Negundo aceroides

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

نگهدارنده