گیاه Acer macrophyllum

Acer macrophyllum
-
1
Pursh.
Oregon Maple
3
Sapindaceae

عکس

30
12
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مخفف سل
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
شیره
شیرین کننده
گل

سایر موارد استفاده

تمیز کننده
چوب
سبد
سوخت
فیبر
محصولات مو
نگهدارنده