گیاه Acer mono

Acer mono
-
1
Maxim.
-
2
Sapindaceae
A. pictum.

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
قابض

استفاده خوراکی

برگ
شیره

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت
نگهدارنده