گیاه Acer negundo

Acer negundo
افرای سیاه
1
L.
Box Elder
3
Sapindaceae

عکس

21
8
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قی آور

استفاده خوراکی

بذر
برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
ساخت آلات موسیقی
نگهدارنده