گیاه Acer palmatum

Acer palmatum
افرای ژاپنی، افرای سرخ
0
Thunb.
Japanese Maple
2
Sapindaceae
A. polymorphum

عکس

8
6
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
شیره

سایر موارد استفاده

نگهدارنده