گیاه Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus
افرای شبه چناری
1
L.
Sycamore
2
Sapindaceae

عکس

30
15
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
قابض

استفاده خوراکی

برگ
شیره
شیرین کننده
غلاف بذر

سایر موارد استفاده

بادشکن
پیشگام (احیای زمین)
چوب
زغال چوب
سوخت
نگهدارنده