گیاه Acer rubrum

Acer rubrum
-
1
L.
Red Maple
3
Sapindaceae

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

چشمی
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قابض

استفاده خوراکی

بذر
برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

پیشگام (احیای زمین)
چوب
سبد
ماده رنگ
نگهدارنده