گیاه Acer saccharum

Acer saccharum
-
2
Marshall.
Sugar Maple
4
Sapindaceae
A. saccharinum. (Non L.)

عکس

30
12
خزان کننده
درخت
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

چشمی
خلط آور
خونساز
کبدی
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

پتاس
چوب
سوخت
نگهدارنده