گیاه Acer saccharum grandidentatum

Acer saccharum grandidentatum
-
0
(Torr.&A.Gray.)Desmarais.
Big-Tooth Maple
4
Sapindaceae
A. grandidentatum. Nutt.

عکس

12
8
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
پوست داخلی درخت و درختچه ها
شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت
نگهدارنده