گیاه Acer saccharum nigrum

Acer saccharum nigrum
-
1
(Michx.)Desmarais.
Black Maple
4
Sapindaceae
A. nigrum. Michx.f.

عکس

25
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
پوست داخلی درخت و درختچه ها
شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت
نگهدارنده