گیاه Acer spicatum

Acer spicatum
-
2
Lam.
Mountain Maple
2
Sapindaceae

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
ضماد
قابض

استفاده خوراکی

شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

تانین
تثبیت خاک
نگهدارنده