گیاه Acer truncatum

Acer truncatum
-
0
Bunge.
-
1
Sapindaceae

عکس

8
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

نگهدارنده