گیاه Achillea ageratum

Achillea ageratum
-
0
L.
Mace
2
Compositae
A. decolorans. Schrad. A. serrata.

عکس

0.6
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای

قسمت مورد استفاده

برگ