گیاه Achillea erba-rotta moschata

Achillea erba-rotta moschata
-
2
(Wulfen.)I.Richardson.
Musk Milfoil
0
Compositae
A. moschata.

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

اشتها آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو