گیاه Acinos arvensis

Acinos arvensis
آویشنک رایج
1
(Lam.)Dandy.
Basil Thyme
2
Labiatae
A. thymoides. Calamintha acinos. Satureia acinos.

عکس

0.15
0.3
-
یکساله/چند ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه
برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین