گیاه Aconitum carmichaelii

Aconitum carmichaelii
-
2
Debeaux.
Japanese Aconite
0
Ranunculaceae
A carmichaeli wilsonii. A. fischeri. Forbes.&Hemsl. non Rchb.

عکس

1.5
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیحس کننده موضعی
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
مقوی قلب