گیاه Aconitum orientale

Aconitum orientale
-
1
Mill.
-
0
Ranunculaceae

عکس

1.5
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد
محرک تعریق
مدر، ادرارآور