گیاه Aconitum rotundifolium

Aconitum rotundifolium
-
0
Kar.&Kir.
-
1
Ranunculaceae

عکس

0.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ