گیاه Aconitum septentrionale

Aconitum septentrionale
-
0
Koelle.
-
1
Ranunculaceae
A. lycoctonum lycoctonum

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

حشره کش