گیاه Aconitum violaceum

Aconitum violaceum
-
1
Jacq.
-
1
Ranunculaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
تب بر
ضد التهاب

استفاده خوراکی

ریشه