گیاه Aconitum volubile

Aconitum volubile
-
1
Pall.
-
1
Ranunculaceae

عکس

2
1
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیحس کننده موضعی
ضد درد
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ