گیاه Acourtia microcephala

Acourtia microcephala
-
1
DC.
Sacapellote
0
Compositae
Perezia microcephala.

عکس

1.4
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-