گیاه Actinidia arguta

Actinidia arguta
کیوی
0
(Siebold.&Zucc.)Planch. ex Miq.
Tara Vine
5
Actinidiaceae
A. giraldii. Diels. A. megalocarpa. Nakai. Trochostigma arguta. Sieb.&Zucc.

عکس

15
0
خزان کننده
بالا رونده
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

شیره
میوه

قسمت مورد استفاده

گل