گیاه Actinidia arguta cordifolia

Actinidia arguta cordifolia
-
0
(Miq.)Bean.
-
4
Actinidiaceae
A. cordifolia. Miq. A. platyphylla. A.Gray. A. rufa cordifolia. Dunn. A. rufa dulcisisma. Koidz.

عکس

7
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل