گیاه Actinidia arguta rufa

Actinidia arguta rufa
-
0
(Siebold.&Zucc.)Maxim.
-
4
Actinidiaceae
A. rufa. (Sieb.&Zucc.)Planch. Trochostigma rufa. Sieb.&Zucc.

عکس

7
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه