گیاه Actinidia arisanensis

Actinidia arisanensis
-
0
Hayata.
-
3
Actinidiaceae
A. rankanensis. Hayata. A. remoganensis. Hayata.

عکس

5
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه