گیاه Actinidia chinensis

Actinidia chinensis
کیوی
2
Planch.
-
4
Actinidiaceae

عکس

7.5
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

حشره کش
کاغذ
مداد