گیاه Actinidia coriacea

Actinidia coriacea
-
0
(Finet.&Gagnep.)Dunn.
-
3
Actinidiaceae
A. callosa coriacea. Finet.&Gagnep.

عکس

8
0
همیشه سبز
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل