گیاه Actinidia deliciosa

Actinidia deliciosa
-
1
(A.Chev.)C.F.Liang.& A.R.Ferguson.
Kiwi Fruit
5
Actinidiaceae
A. chinensis. Hort. non Planch.

عکس

9
0
خزان کننده
بالا رونده
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

کاغذ
مداد