گیاه Actinidia latifolia

Actinidia latifolia
-
0
(Gardn.&Champ.)Merr.
-
3
Actinidiaceae
A. championi. Benth. A. gnaphalocarpa. Hayata. A. miquelii. King.

عکس

7
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه