گیاه Actinidia polygama lecomtei

Actinidia polygama lecomtei
-
0
(Nakai.)New name.
-
3
Actinidiaceae
A. lecomtei. Nakai. A. melanandra. Finet.&Gagnep. non Franch.

عکس

5
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه