گیاه Adenophora latifolia

Adenophora latifolia
-
0
Fisch.
-
3
Campanulaceae
A. pereskiaefolia

عکس

0.45
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه