گیاه Adenophora remotiflora

Adenophora remotiflora
-
1
(Siebold.&Zucc.)Miq.
-
3
Campanulaceae
A. remotifolia. Miq.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
خلط آور
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ
ریشه