گیاه Adenophora verticillata

Adenophora verticillata
-
2
(Pall.)Fisch.
-
3
Campanulaceae
A. tetraphylla. (Thunb.)Fisch.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور
پادزهر
تب بر
خلط آور
شکایات یا مشکلات زنان
ضد قارچ
مقوی قلب
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ
ریشه