گیاه Aesculus californica

Aesculus californica
-
1
(Spach.)Nutt.
Californian Buckeye
3
Hippocastanaceae
Pavia californica.

عکس

12
10
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
خلط آور
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

بذر

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب
چوب اصطکاک (روشن کردن آتش)
صابون