گیاه Aesculus chinensis

Aesculus chinensis
-
1
Bunge.
Chinese Horse Chestnut
3
Hippocastanaceae

عکس

25
10
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم
قی آور

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

چوب
صابون