گیاه Aesculus flava

Aesculus flava
-
0
Sol.
Sweet Buckeye
4
Hippocastanaceae
Ae lutea. Ae octandra.

عکس

20
8
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
شهد

سایر موارد استفاده

چوب
صابون