گیاه Aesculus indica

Aesculus indica
-
1
(Wall. ex Camb.)Hook.
Indian Horse Chestnut
3
Hippocastanaceae
Pavia indica.

عکس

30
12
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم
ضد کرم
قابض
گرم کننده و سوزاننده (تماس با پوست)
مخدر
مقوی معده

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

چوب
صابون