گیاه Aesculus parviflora

Aesculus parviflora
-
1
Walter.
-
3
Hippocastanaceae
Ae macrostachya. Pavia macrostachya

عکس

4
4
خزان کننده
درختچه
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد روماتیسم
متفرقه

استفاده خوراکی

بذر

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
چوب
صابون