گیاه Aleurites cordata

Aleurites cordata
تونگ خوشه ای
0
(Thunb.)Steud.
Japan Wood-Oil Tree
0
Euphorbiaceae

عکس

7
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی