گیاه Alisma canaliculatum

Alisma canaliculatum
-
0
A.Braun.&C.D.Bouché
-
1
Alismataceae
A. plantago angustifolium. non Kunth. A. plantago canaliculatum.

عکس

0.8
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ